Enhancement of edge turbulence concomitant with ELM suppression during boron powder injection in EAST

Sun, Zhen ; Maingi, Rajesh ; Diallo, Ahmed ; Xu, Wei; Qian, Yuzhong; Tritz, Kevin; Ye, Yang; Li, Chenglong; Xu, Zong ; Wang, Yifeng; Ye, Kaixuan; Bortolon, A. ; Nagy, Alex ; Zhang, Ling ; Duan, Yanmin; Lu, Zhiyuan ; Wang, Huiqian ; Shi, Tonghui; Zhao, Hailin ; Wei, Gao; Xu, Jichan; Chen, Ran; Huang, Ming; Zuo, Guizhong ; Xu, Guosheng ; Gong, Xianzu; Hu, Jiansheng
Issue date: 2021
Rights:
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY)
Cite as:
Sun, Zhen, Maingi, Rajesh, Diallo, Ahmed, Xu, Wei, Qian, Yuzhong, Tritz, Kevin, Ye, Yang, Li, Chenglong, Xu, Zong, Wang, Yifeng, Ye, Kaixuan, Bortolon, A., Nagy, Alex, Zhang, Ling, Duan, Yanmin, Lu, Zhiyuan, Wang, Huiqian, Shi, Tonghui, Zhao, Hailin, Wei, Gao, Xu, Jichan, Chen, Ran, Huang, Ming, Zuo, Guizhong, Xu, Guosheng, Gong, Xianzu, & Hu, Jiansheng. (2021). Enhancement of edge turbulence concomitant with ELM suppression during boron powder injection in EAST [Data set]. Princeton Plasma Physics Laboratory, Princeton University. https://doi.org/10.11578/1814960
@electronic{sun_zhen_2021,
  author      = {Sun, Zhen and
                Maingi, Rajesh and
                Diallo, Ahmed and
                Xu, Wei and
                Qian, Yuzhong and
                Tritz, Kevin and
                Ye, Yang and
                Li, Chenglong and
                Xu, Zong and
                Wang, Yifeng and
                Ye, Kaixuan and
                Bortolon, A. and
                Nagy, Alex and
                Zhang, Ling and
                Duan, Yanmin and
                Lu, Zhiyuan and
                Wang, Huiqian and
                Shi, Tonghui and
                Zhao, Hailin and
                Wei, Gao and
                Xu, Jichan and
                Chen, Ran and
                Huang, Ming and
                Zuo, Guizhong and
                Xu, Guosheng and
                Gong, Xianzu and
                Hu, Jiansheng},
  title       = {{Enhancement of edge turbulence concomita
                nt with ELM suppression during boron pow
                der injection in EAST}},
  publisher   = {{Princeton Plasma Physics Laboratory, Pri
                nceton University}},
  year        = 2021,
  url         = {https://doi.org/10.11578/1814960}
}
Description:

Data supporting the manuscript "Enhancement of edge turbulence concomitant with ELM suppression during boron powder injection in EAST" published in Plasma of Physics, 2021.

Show More
# Filename Filesize
1 ReadMe.rtf 6.84 KB
2 ARK_DATA _figures.zip 9.47 MB
3 license.txt 3.22 KB